Aktualności

Elektroniczna dokumentacja „e-Zdrowie”

Od stycznia 2015r. nasza firma pełni funkcję Doradcy Technicznego w projekcie
„Dolnośląskie e-Zdrowie etap 3 – Elektroniczna Dokumentacja Medyczna” (e-Zdrowie) dla
4. Wojskowego Szpitala Klinicznego z Polikliniką we Wrocławiu, występującego jako Lider Konsorcjum czterech dolnośląskich szpitali:

  • 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką we Wrocławiu,
  • Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu,
  • Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno - Położniczy w Wałbrzychu,
  • Zakład Profilaktyki i Rehabilitacji w Janowicach Wielkich SP ZOZ.

W zakres naszych zadań wchodzi opracowanie specyfikacji technicznej, koniecznej
do przeprowadzenia procedur zamówień publicznych, których przedmiotem jest dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz oprogramowania HIS wraz z jego wdrożeniem dla czterech szpitali objętych projektem.

Zapewniamy opracowanie pełnych założeń technicznych projektu, doradztwo w zakresie wyboru systemów informatycznych wspomagających funkcjonowanie szpitali, doradztwo w zakresie wyboru urządzeń IT niezbędnych do realizacji projektu, w tym oszacowanie przestrzeni dyskowych dla macierzy i serwerów niezbędnych dla funkcjonowania wdrażanych systemów, a także wsparcie
w zakresie doradztwa technicznego obejmującego przeprowadzenie postępowania przetargowego
na wybór wykonawcy oraz nadzór nad wdrożeniem systemów informatycznych, oprogramowania HIS oraz niezbędnej platformy sprzętowej.  Jako Doradca Techniczny zrelacjonujemy również prace realizowane w ramach projektu, zapewnimy zgodność realizacji projektu z wymaganiami funkcjonalnymi Klienta, udzielimy informacji merytorycznych w zakresie zagadnień informatycznych, instalacji i konfiguracji sprzętu serwerowego, sieciowego i komputerowego, a także wdrożenia oprogramowania HIS.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego
na lata 2007-2013.

 

Centrum Przetwarzania Danych w Radomiu

W 2014 roku Spółka podpisała umowę ramową ze Skarbem Państwa – Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów w Radomiu na świadczenie usług specjalistycznego personelu. Przez okres 4 lat zespół naszych specjalistów będzie pełnił nadzór i zadba o bezawaryjne funkcjonowanie tego najnowocześniejszego obiektu administracyjnego w Polsce, o łącznej powierzchni ponad 4 tys. m2, pozostając do stałej dyspozycji obsługi tego ośrodka oraz Ministerstwa Finansów. To tutaj będą trafiać wszystkie dane związane z systemem podatkowym i celnym z całego kraju.

Nasi specjaliści zapewnią sprawne funkcjonowanie obiektu poprzez m.in. kontrolę i nadzór nad funkcjonowaniem budynków, systemów, wspomaganie w rozwiązywaniu problemów technicznych, analizę wymagań użytkowników, opracowanie planów modernizacji i rozbudowy, doprojektowanie
i przeprojektowanie, weryfikację dokumentacji wykonawczej, ocenę i weryfikację propozycji robót budowlanych i instalacyjnych, kontrolę wykonania i odbioru robót budowlanych, proponowanych rozwiązań w zakresie finansowym, rzeczowym i formalnym, a także zapewnią należyte bezpieczeństwo i ochronę zdrowia w trakcie wykonywanych prac z zakresu m.in.:

  • systemów elektroenergetycznych,
  • systemów automatyki budynkowej oraz systemów bezpieczeństwa (SKD, SSWiN), systemów bezpieczeństwa pożarowego,
  • sieci LAN/WAN,
  • systemów branży sanitarnej (wentylacji i klimatyzacji precyzyjnej, instalacji wodno –kanalizacyjnych),
  • branży konstrukcyjno – budowlanej i drogowej.

Inwestycja pn. “Budowa Centrum Przetwarzania Danych” została zrealizowana w ramach projektu „Konsolidacja i centralizacja systemów celnych i podatkowych” w latach 2007 – 2010 w oparciu
o Warunki Kontraktowe FIDIC, których podstawą realizacji była współpraca i zespołowe działanie Zamawiającego, Wykonawcy, Projektantów i Inżyniera Kontraktu.

Zespół zabudowy składa się z budynku CPD z wydzielonymi częściami techniczną i administracyjno-biurową. Podział funkcjonalny pozwolił zachować specyfikę materiałową oraz instalacyjną pomieszczeń, przy utrzymaniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa w zakresie kontroli dostępu
do jego poszczególnych stref. Blisko 2 tys. m2 z 2,5 tys. m2 całkowitej powierzchni zabudowy stanowi powierzchnia techniczna. Wydzielono w niej trzy serwerownie, pomieszczenie LAN/WAN, pomieszczenie urządzeń taśmowych do Backupu oraz serwerownię z urządzeniami IT, które gwarantują przetwarzanie informacji niejawnych i poufnych.

 

Jedno z największych Centrów Przetwarzania Danych w Polsce

Zespół naszych Projektantów jest autorem pełnej koncepcji programowej i dokumentacji projektowej przebudowy istniejących pomieszczeń magazynowo-handlowych przy ulicy Kopanina
w Poznaniu na pomieszczenia serwerowni wraz z pomieszczeniami pomocniczymi.

Efektem realizacji ww. projektu będzie jedna z największych serwerowni w Polsce, której całkowita powierzchnia wyniesie aż 8 tys. m2. Inwestycja obejmuje działki o łącznym obszarze ponad 21 tys. m2, a kubatura głównego budynku to niemal 95 tys.  m3. Obecnie został zakończony etap projektowania inwestycji.

Cała dokumentacja projektowa została poddana dogłębnej analizie przeprowadzonej przez BCA Group Sp. z o.o., której efektem było uzyskanie pozytywnej oceny i w konsekwencji uzyskanie certyfikacji TIER (Tier Certification of Design Documents) realizacji inwestycji. Klasyfikacja ta służy do określenia poziomu dostępności i niezawodności infrastruktury danego Data Center. Daje ona pewność,
że poczynione inwestycje są dobrze zabezpieczone i stanowi gwarancję, że w infrastrukturze nie ma braków i słabych ogniw, a projektowany obiekt spełnia światowe wymogi i będzie działał niezawodnie. Dla projektantów natomiast jest potwierdzeniem ich wysokich kompetencji oraz okazją do zdobycia nowych doświadczeń.