Oferta

Systemy dekontaminacji dla szpitali

W ramach rozszerzania naszych usług dla służby zdrowia, oprócz projektowania i budowy medycznych banków danych, wdrożyliśmy usługę projektowania i budowy nowoczesnych systemów dekontaminacyjnych dla szpitali.

Dekontaminacja jest zespołem czynności wykonywanych na terenie akcji ratowniczych, zmierzających do zneutralizowania szkodliwego oddziaływania substancji niebezpiecznych dla ludzi
i otoczenia. Ma na celu jak najszybsze usunięcie zagrożenia związanego ze skażeniem osoby poszkodowanej oraz uniknięcie wtórnego skażenia osób trzecich, sprzętu i budynków, w tym szpitali.

Nasza firma projektuje i dostarcza mobilne systemy odkażające, przeznaczone do odkażania pacjentów w przypadku wystąpienia skażenia chemicznego, biologicznego lub radiologicznego, spowodowanego działaniami wojennymi, katastrofami przemysłowymi, komunikacyjnymi lub atakiem terrorystycznym.

Poza dostawą w/w systemów gwarantujemy również:

  • dokonanie wizji lokalnej,
  • zaprojektowanie i wykonanie infrastruktury koniecznej do prawidłowego działania systemu wraz
    z ewentualnym przygotowaniem terenu,
  • opracowanie dokumentacji projektowej,
  • szkolenie użytkowników,
  • serwis i opiekę gwarancyjną.

W świetle obowiązujących obecnie przepisów osoby, które uległy skażeniu nie mogą opuszczać rejonu skażenia przed poddaniem ich procesowi dekontaminacji. Mobilny system odkażający staje się więc koniecznym elementem wyposażenia szpitali.