Oferta

Data Center

   Nadzór – Inżynier Kontraktu
Gromadzone przez lata obecności na rynku doświadczenie oraz stale powiększający się zespół specjalistów pozwalają nam świadczyć szeroki, dopasowany do potrzeb naszych klientów zakres usług. Specjalizujemy się w projektowaniu, budowaniu, pełnieniu nadzoru nad powstawaniem ośrodków typu Data Center oraz w sprawowaniu opieki gwarancyjnej nad nimi.

Centra Przetwarzania Danych to rozległe, nowoczesne obiekty z serwerowniami i pomieszczeniami wspierającymi ich funkcjonowanie. Obecnie coraz więcej podmiotów w Polsce, od instytucji państwowych począwszy, poprzez banki, szpitale, korporacje, po firmy prywatne decyduje się
na inwestycję w tego typu obiekty, a my jesteśmy zaangażowani w powstawanie największych z nich.

Rosnąca popularność funkcji Inżyniera Kontraktu wynika z zapewnienia sprawnej obsługi realizacji przedsięwzięć typu „Budowa Centrum Przetwarzania Danych”. Inżynier Kontraktu, stanowiący grupę ekspertów specjalizujących się w wymaganych branżach, gwarantuje Inwestorowi sprawne przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego w celu wyboru Projektanta lub Wykonawcy robót budowlanych oraz nadzór inwestorski nad opracowaniem dokumentacji projektowej, nad realizacją prac budowlanych, instalacyjnych, jak również rozliczenie i sprawozdawczość z zakresu realizacji budowy (monitoring i kontrolę wykonania zadania na roboty pod względem technicznym, finansowym, organizacyjnym i czasowym). Doświadczenia zdobyte przy realizacjach inwestycji potwierdzają sprawną i terminową realizację przedsięwzięć, gdy udział bierze w nich Inżynier Kontraktu.

   Projektowanie
Oferujemy również usługę projektowania obiektów Data Center. Koncepcje wielobranżowe, projekty budowlane, wykonawcze, specyfikacje technicznego odbioru i wykonania robót, a także kosztorysy inwestorskie i przedmiary robót powstają w oparciu o analizę techniczną, warunki zabudowy
i zagospodarowania terenu. Oferta obejmuje również przygotowanie warunków techniczno-użytkowych, możliwości przyłączeń mediów, analizę biznesową, a także przygotowanie dokumentów niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia, uzyskanie wymaganych prawem uzgodnień, opinii i pozwoleń (w tym pozwolenia na budowę). Opracowana przez nas dokumentacja projektowa zapewnia zgodność
z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i prawa zamówień publicznych.

W proces projektowania, nadzoru i kontroli nad realizacją tego typu przedsięwzięć zaangażowany jest cały sztab ekspertów z różnych dziedzin:

  • kierownicy projektów,
  • projektanci,
  • inspektorzy nadzoru budowlanego różnych specjalności,
  • specjaliści z innych dziedzin takich jak: teletechnika, informatyka, zarządzanie, prawo budowlane, FIDIC,
  • specjaliści ds. rozliczeń finansowych, raportowania, kosztorysowania.

A wszystko to po to, by inwestycja została wykonana zgodnie z planem, terminowo i często,
by Inwestor mógł otrzymać dofinansowanie z Unii Europejskiej.

Działamy zarówno na rynku instytucji państwowych, jak i prywatnych firm.