Realizacje – Data Center

CPD dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

Zadaniem naszej Firmy było zarządzanie i pełnienie funkcji Inżyniera w projekcie pn.: “Modernizacja Infrastruktury Teleinformatycznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego”, który realizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013.

Celem projektu była modernizacja istniejącej sieci teleinformatycznej, obejmująca m.in.:

  • budowę Centrum Przetwarzania Danych,
  • modernizację i rozbudowę urządzeń aktywnych wraz z modernizacją infrastruktury kablowej,
  • wdrożenie nowej generacji usług dla społeczeństwa oraz Urzędu w oparciu o nowe serwery usługowe, centralny system pamięci masowej oraz centralny system wykonywania kopii,
  • implementację mechanizmów wirtualizacji zasobów, systemów i aplikacji,
  • wdrożenie e-usługi nowoczesnego Centrum Kontaktowego.

Zakres naszych prac obejmował nadzór i kontrolę nad realizacją robót niezbędnych do prawidłowego wykonania, odebrania, uzyskania pozwolenia na użytkowanie oraz bezawaryjnej eksploatacji pomieszczeń adaptowanych na pomieszczenia serwerowni w obiekcie siedziby Urzędu, w tym:

  • nadzór i kontrola nad wykonaniem dokumentacji technicznej wielobranżowej (projekt budowlany
    i wykonawczy, przedmiar robót, kosztorysy inwestorskie),
  • uzyskanie wszystkich wymaganych przepisami uzgodnień, opinii i pozwoleń (w tym pozwolenia na budowę),
  • udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy projektu.

Wykonywana modernizacja infrastruktury teleinformatycznej Urzędu, miała również na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa jego funkcjonowania i stworzenie warunków technicznych
do świadczenia przez Urząd drogą elektroniczną szerszej gamy usług. W szczególności dotyczy
to e-usług publicznych, realizowanych przez jednostki administracji publicznej na rzecz podmiotów gospodarczych, odbiorców indywidualnych i innych podmiotów publicznych, w tym jednostek samorządu terytorialnego.

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego z racji funkcji pełnionych w procesie dystrybucji środków z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej musi posiadać infrastrukturę teleinformatyczną spełniającą nie tylko obecne standardy, ale także gotową do szybkiej implementacji przyszłych zmian. Budowany system musi być niezawodny, a przechowywane i przetwarzane za jego pośrednictwem dane - bezpieczne. Realizacja projektu miała więc zagwarantować sprawne i niezawodne funkcjonowanie Urzędu oraz umożliwić świadczenie nowych e-usług i bezpiecznego przechowywania coraz większej ilości elektronicznych danych i to na najwyższym możliwym poziomie.

Projekt był realizowany w oparciu o warunki Prince2.