Realizacje – dostawy sprzętu i oprogramowania IT

Studium Wykonalności na zlecenie Politechniki Wrocławskiej

Intencją nawiązania współpracy z naszą Spółką było przygotowanie Studium Wykonalności dla projektu pn. “Platforma optymalizacji procesów biznesowych w zintegrowanych systemach informacyjnych” dla Politechniki Wrocławskiej.

Zakres prac obejmował więc ocenę i analizę potencjału ww. projektu. W wyniku przeprowadzonej analizy rynku, analizy ekonomiczno - finansowej, analizy technicznej i strategicznej, powstał raport pokazujący jego mocne i słabe strony oraz możliwości i zagrożenia związane z jego realizacją.

Projekt miał charakter badawczo-rozwojowy. Jego tematyka obejmowała analizę i optymalizację procesów biznesowych, opracowanie metod i algorytmów optymalizacji dyskretnej w złożonych systemach podejmowania decyzji oraz metod projektowania systemów informatycznych, które będą implementowane w prototypowym systemie informatycznym i pozwolą na efektywne prototypowanie oraz rekonfigurację produktów branży IT.

Projekt był realizowany w ramach zadania pn. „Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe”.