Realizacje – Data Center

Medyczne Centrum Przetwarzania Danych (MCPD) we Wrocławiu

Nasza Firma pełniła rolę Inżyniera Kontraktu dla przedsięwzięcia, którego celem było wybudowanie Medycznego Centrum Przetwarzania Danych we Wrocławiu. Budowa MCPD zrealizowana została w ramach inwestycji “Budowa budynku biurowo - szkoleniowego
z centrum przetwarzania danych (serwerownią) i agregatornią przy ul. Borowskiej
we Wrocławiu w ramach projektu pn. “Utworzenie ogólnopolskiego ośrodka innowacji
i transferu technologii w zakresie e-zdrowia”” w oparciu o „Warunki Kontraktowe
na Budowę dla robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Zamawiającego” FIDIC.

Naszym zadaniem była przede wszystkim kontrola wykonania i odbiór kompletnej wielobranżowej dokumentacji wykonawczej, projektowo – kosztorysowej dla inwestycji, w tym m.in.:

  • projektów wykonawczych zagospodarowania terenu, przebudowy istniejących rurociągów ciepłowniczych, parowych, przebudowy wodociągu, retencjonowania i odprowadzania wód deszczowych, ścieków, przyłączy energii elektrycznej, przyłączy telekomunikacyjnych, instalacji kanalizacyjnych, wodociągowych, grzewczych, chłodniczych, instalacji klimatyzacji precyzyjnej, wentylacji mechanicznej, systemów wczesnego wykrywania dymu, systemów stałych, gazowych urządzeń gaśniczych, zbiorników paliwa i instalacji paliwowych dla agregatów prądotwórczych, instalacji elektroenergetycznych, teletechnicznych, okablowania strukturalnego, instalacji urządzeń aktywnych sieci LAN/WAN wraz z systemem bezpieczeństwa, systemów CCTV, SSWiN, monitoringu, systemu BMS oraz projektu architektonicznego i konstrukcyjnego budynku, a także projektu drogowego,
  • specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,
  • przedmiarów robót,
  • kosztorysów inwestorskich,

a także kontrola i nadzór nad pozyskaniem i aktualizacją warunków technicznych przyłączenia obiektu do sieci mediów, pozyskania wszelkich niezbędnych uzgodnień projektu z rzeczoznawcami ds. PPoż, BHP, Inspekcji Pracy, Inspekcji Sanitarnej, Sanepid, akustyki i innych niezbędnych uzgodnień.
Tym samym, nasza Firma była odpowiedzialna za pierwszy etap inwestycji, realizowanej zgodnie
z Warunkami Kontraktowymi FIDIC (Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów).

Poza sprawowaniem nadzoru nad projektowaniem inwestycji, zajmowaliśmy się także rozliczaniem 
i sprawozdawczością, co zapewniło kompleksowy monitoring i stałą kontrolę wykonania zadania pod względem technicznym, finansowym, organizacyjnym i czasowym. Projekt był współfinansowany
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu Państwa
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Budynek biurowo - szkoleniowy o łącznej powierzchni użytkowej ok. 4 tys. m2 przewiduje w większej części pomieszczenia dla funkcji Medycznego Centrum Przetwarzania Danych (MCPD),
w pozostałej części pomieszczenia szkoleniowo – konferencyjne i biurowe wraz z pomieszczeniami kancelarii tajnej. Centrum Przetwarzania Danych obejmuje pomieszczenia techniczne związane
z instalacją systemów zasilania w energię elektryczną oraz pomieszczenia na potrzeby serwerowni. Budynek z wyposażeniem naukowo – badawczo – techniczno - usługowym, przeznaczony jest
do obsługi ogólnopolskiej w zakresie transferu danych drogą elektroniczną. W budynku przewidziano cyfrowe magazynowanie danych wraz z obsługą oraz zapleczem technicznym, m.in. agregatami prądotwórczymi, transformatorami, bateriami, wentylacją precyzyjną, a także z systemami bezpieczeństwa (CCTV, KD, SSWiN) i zabezpieczeń SUG, SSP, systemem BMS, gwarantującymi bezpieczeństwo magazynowanych danych.

Uroczyste otwarcie Medycznego Centrum Przetwarzania Danych miało miejsce we wrześniu 2014 roku. Jest to jeden z najnowocześniejszych w Europie Środkowo-Wschodniej i jeden z największych w kraju ośrodków, w którym mogą być przechowywane, przetwarzane i archiwizowane dane medyczne pacjentów z całej Polski.