Realizacje – systemy dekontaminacji

System dekontaminacji dla Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego
we Wrocławiu

W wyniku realizowanego w latach 2013 - 2014 projektu pn.: “Dostawa mobilnego systemu odkażającego wraz z niezbędnym wyposażeniem oraz zaprojektowanie i wykonanie infrastruktury koniecznej do prawidłowego działania systemu” w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Jana Mikulicza – Radeckiego we Wrocławiu przy ulicy Borowskiej 213 powstało pierwsze w polskiej służbie zdrowia stanowisko dekontaminacji.

Dostarczony i zainstalowany mobilny system odkażający jest jednym z pierwszych rozwiązań
w polskiej służbie zdrowia, gdzie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 3 listopada 2011r.
w sprawie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego zostało zlokalizowane stanowisko dekontaminacji.

Zakres prac poza dostawą i instalacją mobilnego systemu odkażającego obejmował również:

  • zaprojektowanie i wykonanie infrastruktury koniecznej do prawidłowego działania systemu,
    w tym m.in. opracowanie dokumentacji projektowej utwardzenia terenu, zaprojektowanie
    i wykonanie instalacji wodnej i elektrycznej, utwardzenie terenu pod stację ruchomą poprzez wykonanie fundamentu żelbetowego, wykonanie instalacji wodnej i elektrycznej, trwałych uchwytów do mocowania stacji do podłoża, wykonanie instalacji doświetlającej oraz oznakowania i zabezpieczenia terenu,
  • opracowanie dokumentacji powykonawczej realizowanej inwestycji wraz z wykonaniem pomiarów odbiorczych,
  • uzyskanie odpowiednich decyzji organów administracji państwowej i samorządowej związanych z realizacją projektu przebudowy nawierzchni przy Szpitalu,
  • przeszkolenie kadry Szpitala w zakresie obsługi systemu.

W sytuacji zagrożenia skażeniem chemicznym, system dekontaminacji ma pełnić funkcję łącznika przy przyjęciu pacjentów do Szpitala, umożliwiając składowanie i przechowywanie elementów systemu, szybki montaż, wyodrębnienie części typu: rozbieralnia, natrysk, ubieralnia, odrębnie dla kobiet
i mężczyzn, jak również zapewnić dekontaminację dla osób niesprawnych ruchowo.

Projekt był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.