Realizacje – Data Center

Centralny Ośrodek Przetwarzania Danych dla PKO BP S.A.

Występując w roli Inżyniera Projektu dla budowy Centralnego Ośrodka Przetwarzania Danych
w Warszawie dla jednego z największych banków w Polsce, nasza Firma pełniła nadzór nad opracowaniem kompletnej dokumentacji projektowej, na którą składają się m.in. projekt budowlany, projekt wykonawczy oraz projekt przyłączy energetycznych do zasilania COPD oraz doprowadzenia pozostałych niezbędnych mediów.

Dokumentacja projektowa poddana naszemu nadzorowi obejmowała następujące branże:

 • konstrukcyjno-budowlaną,
 • sanitarną (w tym klimatyzację precyzyjną),
 • elektryczną (w tym systemy zasilania gwarantowanego i rezerwowego),
 • systemy bezpieczeństwa (SAP, SUG, CCTV, SKD, SSWiN).

Naszym zadaniem była stała weryfikacja dokumentacji projektowej, zarówno pod względem technicznym, funkcjonalnym jak i prawnym. Sprawdzaliśmy czy proponowane rozwiązania
są wydajne i ekonomiczne, czy jakość zastosowanych materiałów i technologii jest odpowiednia. Zweryfikowaliśmy pod względem formalnym wszystkie niezbędne dokumenty do uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych.

Nasza kontrola i odbiór opracowanej dokumentacji projektowej gwarantowały Inwestorowi m.in.:

 • zgodność dokumentacji z wymogami obowiązującego prawa, norm, dobrej praktyki itp.,
 • kompletność dokumentacji projektowej,
 • prawidłowość w opisach czynności wykonania i odbioru realizowanej inwestycji,
 • wsparcie merytoryczne w ramach realizowanego zadania.

W wykonanie tego zadania zaangażowane było szerokie grono naszych ekspertów w dziedzinach niezbędnych do realizacji tego typu przedsięwzięć:

 • inspektorów nadzoru budowlanego różnych specjalności,
 • specjalistów z innych dziedzin takich jak: teletechnika, informatyka, zarządzanie, prawo budowlane, FIDIC,
 • specjalistów ds. rozliczeń finansowych, raportowania, kosztorysowania.

Budynek Centralnego Ośrodka Przetwarzania Danych (COPD) podzielono na strefę Serwerowni wraz
z pomieszczeniami dla infrastruktury technicznej oraz pozostałą strefę techniczną i część biurowo- administracyjną. COPD będzie nowym budynkiem, w którym przewidziano dla potrzeb Data Center węzeł energetyczny z komorami transformatorowymi, rozdzielniami SN, pomieszczeniami
na urządzenia UPS, agregatornią i pomieszczeniami ze zbiornikami paliwa do agregatów. Obiekt jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Data Center służy nie tylko magazynowaniu i przetwarzaniu ogromnych ilości informacji, lecz także umożliwia wykonywanie operacji na poufnych danych w zabezpieczonym środowisku.