Realizacje – Data Center

Centralny Ośrodek Przetwarzania Danych dla PKO BP S.A.

Występując w roli Inżyniera Projektu dla budowy Centralnego Ośrodka Przetwarzania Danych w Warszawie, dla jednego z największych banków w Polsce, nasza Spółka pełniła nadzór nad opracowaniem kompletnej dokumentacji projektowej, tj. projektu budowlanego oraz projektu wykonawczego, w tym również projektu przyłączy energetycznych do zasilania COPD oraz doprowadzenia pozostałych niezbędnych mediów.

Dokumentacja projektowa poddana nadzorowi dla Centralnego Ośrodka Przetwarzania Danych (COPD) obejmowała następujące branże:

 • konstrukcyjno-budowlaną,
 • sanitarną (w tym klimatyzacja precyzyjna),
 • elektryczną (w tym systemy zasilania gwarantowanego i rezerwowego),
 • systemy bezpieczeństwa (SAP, SUG, CCTV, SKD, SSWiN).

Naszym zadaniem była stała weryfikacja dokumentacji projektowej, zarówno pod względem technicznym, funkcjonalnym jak i prawnym (obowiązujące prawo, normy, zalecenia producentów, dobra praktyka itp.). Sprawdzaliśmy czy proponowane rozwiązania są wydajne i ekonomiczne. Zadaniem Spółki była również weryfikacja pod względem formalnym wszystkich dokumentów niezbędnych do uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych. Kontroli podlegała również jakość stosowanych materiałów i technologii.

Nasza kontrola i odbiór opracowanej dokumentacji projektowej zapewniała m.in.:

 • zgodność dokumentacji z wymogami obowiązującego prawa, norm, dobrej praktyki itp.,
 • kompletność dokumentacji projektowej,
 • prawidłowość w opisach czynności wykonania i odbioru realizowanej inwestycji,
 • wsparcie merytoryczne dla Banku w ramach realizowanego zadania

W proces nadzoru i kontroli nad realizacją projektu zaangażowane było szerokie grono ekspertów
w dziedzinach niezbędnych do realizacji tego typu przedsięwzięć:

 • Inspektorów nadzoru budowlanego różnych specjalności
 • Specjalistów z innych dziedzin takich jak teletechnika, informatyka, zarządzanie, prawo budowlane, FIDIC
 • Specjalistów ds. rozliczeń finansowych, raportowania, kosztorysowania

Budynek Centralnego Ośrodka Przetwarzania Danych (COPD) podzielono na strefę Serwerowni wraz z pomieszczeniami dla infrastruktury technicznej oraz pozostałą strefę techniczną i część biurowo- administracyjną. COPD będzie nowym budynkiem, w którym przewidziano węzeł energetyczny dla potrzeb Data Center, z komorami transformatorowymi, rozdzielniami SN, pomieszczeniami
na urządzenia UPS, agregatornią i pomieszczeniami ze zbiornikami paliwa dla agregatów. Obiekt jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Data Center służy nie tylko magazynowaniu i przetwarzaniu ogromnych ilości informacji, lecz także umożliwia wykonywanie operacji na poufnych danych w zabezpieczonym środowisku.

 

Medyczne Centrum Przetwarzania Danych (MCPD) we Wrocławiu

Nasza Spółka pełniła rolę Inżyniera Kontraktu dla przedsięwzięcia, którego celem było wybudowanie Medycznego Centrum Przetwarzania Danych we Wrocławiu.Budowa MCPD zrealizowana została w ramach inwestycji “Budowa budynku biurowo - szkoleniowego
z centrum przetwarzania danych (serwerownią) i agregatornią przy ul. Borowskiej
we Wrocławiu w ramach projektu pn. “Utworzenie ogólnopolskiego ośrodka innowacji
i transferu technologii w zakresie e-zdrowia””, w oparciu o „Warunki Kontraktowe
na Budowę dla robót inżynieryjnych i budowlanych projektowanych przez Zamawiającego” FIDIC.

 

 

Naszym zadaniem była przede wszystkim kontrola wykonania i odbiór kompletnej wielobranżowej dokumentacji wykonawczej projektowo – kosztorysowej dla inwestycji, w tym m.in.:

 • projektów wykonawczych zagospodarowania terenu, przebudowy istniejących rurociągów ciepłowniczych, parowych, przebudowy wodociągu, retencjonowania i odprowadzania wód deszczowych, ścieków, przyłączy energii elektrycznej, przyłączy telekomunikacyjnych, instalacji kanalizacyjnych, wodociągowych, grzewczych, chłodniczych, instalacji klimatyzacji precyzyjnej, wentylacji mechanicznej, systemów wczesnego wykrywania dymu, systemów stałych, gazowych urządzeń gaśniczych, zbiorników paliwa i instalacji paliwowych dla agregatów prądotwórczych, instalacji elektroenergetycznych, teletechnicznych, okablowania strukturalnego, instalacji urządzeń aktywnych sieci LAN/WAN wraz z systemem bezpieczeństwa, systemów CCTV, SSWiN, monitoringu, systemu BMS oraz projektu architektonicznego i konstrukcyjnego budynku, a także projektu drogowego,
 • specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,
 • przedmiarów robót,
 • kosztorysów inwestorskich,

a także kontrola i nadzór nad pozyskaniem i aktualizacją warunków technicznych przyłączenia obiektu do sieci mediów, pozyskania wszelkich niezbędnych uzgodnień projektu z rzeczoznawcami ds. PPOŻ, BHP, Inspekcji Pracy, Sanepid, akustyki i innych niezbędnych uzgodnień. Tym samym, Spółka była odpowiedzialna za pierwszy etap inwestycji, który był realizowanej zgodnie z warunkami kontraktowymi FIDIC (Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów).

Naszym zadaniem było nie tylko pełnienie nadzoru nad projektowaniem inwestycji, lecz także rozliczanie i sprawozdawczość (monitoring i kontrola wykonania zadania pod względem technicznym, finansowym, organizacyjnym i czasowym). Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu Państwa, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Budynek biurowo - szkoleniowy o łącznej powierzchni użytkowej ok. 4 tys. m2 przewiduje w większej części pomieszczenia dla funkcji Medycznego Centrum Przetwarzania Danych (MCPD), w pozostałej części pomieszczenia szkoleniowo – konferencyjne i biurowe wraz z pomieszczeniami kancelarii tajnej. Centrum Przetwarzania Danych obejmuje pomieszczenia techniczne związane z instalacją systemów zasilania w energię elektryczną oraz pomieszczenia na potrzeby serwerowni. Budynek
z wyposażeniem naukowo – badawczo – techniczno - usługowym, przeznaczony jest do obsługi ogólnopolskiej w zakresie transferu danych na drodze elektronicznej. W budynku przewidziano cyfrowe magazynowanie danych wraz z obsługą oraz zapleczem technicznym, m.in. agregatami prądotwórczymi, transformatorami, bateriami, wentylacją precyzyjną, a także z systemami bezpieczeństwa (CCTV, KD, SSWiN) i zabezpieczeń SUG, SSP, systemem BMS, gwarantującymi bezpieczeństwo magazynowanych danych.

MCPD powstało w nawiązaniu do ustawowego obowiązku o wdrożeniu elektronicznej dokumentacji medycznej, który to od 2017 roku narzuca obowiązek przechowywania danych tylko w formie elektronicznej.

Otwarcie Medycznego Centrum Przetwarzania Danych miało miejsce we wrześniu 2014 roku. Jest
to jeden z najnowocześniejszych w Europie Środkowo-Wschodniej i jeden z największych w kraju ośrodków, w którym mogą być przechowywane, przetwarzane i archiwizowane dane medyczne pacjentów z całej Polski.

 

CPD dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

Zadaniem naszej Spółki było zarządzanie i pełnienie funkcji Inżyniera w projekcie pn.: “Modernizacja Infrastruktury Teleinformatycznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego”, który realizowano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007 – 2013.

Celem projektu była modernizacja istniejącej sieci teleinformatycznej, zapewniającej m.in.:

 • budowę Centrum Przetwarzania Danych
 • modernizację i rozbudowę urządzeń aktywnych wraz z modernizacją infrastruktury kablowej
 • wdrożenie nowej generacji usług dla społeczeństwa oraz Urzędu w oparciu o nowe serwery usługowe, centralny system pamięci masowej oraz centralny system wykonywania kopii
 • implementację mechanizmów wirtualizacji zasobów, systemów i aplikacji
 • wdrożenie e-usługi nowoczesnego Centrum Kontaktowego

Zakres naszych prac obejmował nadzór i kontrolę nad realizacją robót niezbędnych do prawidłowego wykonania, odebrania, uzyskania pozwolenia na użytkowanie oraz bezawaryjnej eksploatacji pomieszczeń adaptowanych na pomieszczenia serwerowni w obiekcie siedziby Urzędu, w tym m.in.:

 • nadzór i kontrola nad wykonaniem dokumentacji technicznej wielobranżowej (projekt budowlany i wykonawczy, przedmiar robót, kosztorysy inwestorskie),
 • uzyskanie wszystkich wymaganych prawem uzgodnień, opinii i pozwoleń (w tym pozwolenia na budowę),
 • udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy projektu.

Celem projektu była modernizacja infrastruktury teleinformatycznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, a przez to podniesienie poziomu bezpieczeństwa jego funkcjonowania i stworzenie warunków technicznych do szerszej gamy usług świadczonych przez Urząd drogą elektroniczną. Realizacja projektu miała przyczynić się tym samym do rozwoju usług świadczonych drogą elektroniczną, a w szczególności e-usług publicznych, realizowanych przez jednostki administracji publicznej na rzecz podmiotów gospodarczych, odbiorców indywidualnych i innych podmiotów publicznych w tym jednostek samorządu terytorialnego.

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego z racji funkcji pełnionych w procesie dystrybucji środków z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej, musi posiadać infrastrukturę teleinformatyczną spełniającą nie tylko obecne standardy, ale także gotową do szybkiej implementacji przyszłych zmian. Budowany system musi być niezawodny, a przechowywane i przetwarzane za jego pośrednictwem dane - bezpieczne.

Istotą projektu było wprowadzenie w infrastrukturze teletechnicznej Urzędu zmian, które z jednej strony zagwarantują sprawne i niezawodne funkcjonowanie Urzędu, z drugiej dadzą techniczne możliwości świadczenia nowych e-usług i bezpiecznego przechowywania coraz większej ilości elektronicznych danych.

Modernizowana infrastruktura teletechniczna zapewnia maksymalny poziom wydajności, dostępności i bezpieczeństwa, a także tworzy jednocześnie warunki do wdrożenia nowych e-usługi.

Projekt realizowany w oparciu o warunki Prince2.